Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BBN Business Improvement B.V. gevestigd te Amsterdam

1. Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt de opdrachtgever/wederpartij van BBN Business Improvement B.V. aangeduid als “(de) Wederpartij” en BBN Business Improvement B.V. als “BBN”.
1.2 Onder “Opdracht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij BBN zich jegens de Wederpartij verbindt diensten te (doen) verrichten waartoe schriftelijk of mondeling opdracht is gegeven. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

2. Algemene bepalingen

2.1 Deze algemene voorwaarden prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de Wederpartij waarnaar op enige offerte, prijslijst, nota of in andere correspondentie wordt verwezen.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, overeenkomst, verrichting van diensten en uitvoering van een opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2.3 Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien deze door de directie van BBN schriftelijk zijn bevestigd.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. BBN en de Wederpartij zullen in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht genomen worden.
2.5 De Wederpartij is slechts gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst, alsmede uit deze algemene voorwaarden zelf over te dragen aan (een) derde(n) na voorafgaande schriftelijke toestemming van BBN.

3. Begroting, prijsopgaven, offertes, aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle begrotingen, prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van BBN, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit. Iedere aanbieding in het kader van de verrichting van diensten dient, totdat de Opdracht is aanvaard, als één geheel te worden beschouwd en is gebaseerd op normale werktijden en omstandigheden.
3.2 Afbeeldingen, schema’s, modellen en beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, brochures, ontwerpen, prijslijsten, alsmede andere door BBN verstrekte opgaven binden BBN niet. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van BBN binden BBN niet dan nadat en voor zover deze door de directie van BBN schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 De overeenkomst komt tot stand wanneer BBN binnen vijf werkdagen nadat zij de Opdracht heeft ontvangen, deze schriftelijk bevestigt, dan wel met de uitvoering van de Opdracht is begonnen.

4. Intellectuele eigendom

4.1 Op alle door BBN verstrekte gebruikte en/of vervaardigde werken, afbeeldingen, schema’s, modellen en beschrijvingen, prospectussen, catalogi, brochures, adviezen, rapporten, ontwerpen, alsmede alle overige projectmateriaal, gegevens en stukken, zowel in schriftelijke vorm als op enig digitaal medium weggeschreven, behoudt BBN de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom, tenzij BBN melding maakt van een ander rechthebbende op één of meer van voornoemde goederen. (Gegevens uit) voornoemde goederen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBN niet geheel of gedeeltelijk aan derden worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt, in enigerlei vorm en/of op enigerlei wijze verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, gekopieerd, openbaar worden gemaakt of geëxploiteerd, al dan niet met inschakeling van derden.
4.2 BBN is nimmer aansprakelijk voor schending van auteursrechten, noch van alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom of andere rechten van derden door het gebruik van materiaal, gegevens en stukken, zowel in schriftelijke vorm als op enig digitaal medium weggeschreven, die door de Wederpartij aan BBN zijn verstrekt. De Wederpartij zal BBN daarvoor te allen tijde vrijwaren.
4.3 Niets in deze algemene voorwaarden dan wel in de hieraan ten grondslag liggende overeenkomst zal worden opgevat als een beperking van het recht van BBN om dezelfde of vergelijkbare diensten te verrichten als voor de Wederpartij worden verricht respectievelijk daartoe overeenkomsten te sluiten voor respectievelijk met derden. De Wederpartij accepteert dat BBN opdrachten van derden betreffende dezelfde of vergelijkbare diensten als die voor de Wederpartij worden verricht, kan aannemen. BBN is gerechtigd ideeën, concepten of methoden te gebruiken, door BBN verkregen in het kader van het verrichten van diensten ten behoeve van de Wederpartij, hetgeen de Wederpartij accepteert. De enige uitzondering hierop vormt de bepaling inzake de geheimhouding zoals opgenomen in artikel 7.6 van deze algemene voorwaarden.

5. Prijs en risicoregeling

5.1 Voor BBN is de prijs gebaseerd op de euro. Indien facturering desondanks plaatsvindt in andere valuta dan de euro en tussen het moment van totstandkoming van de overeenkomst en de levering van de dienst een koerswijziging is opgetreden, zal BBN gerechtigd zijn tot herziening van de oorspronkelijke prijs in buitenlandse valuta.
5.2 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen:
– exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten;
– exclusief verschotten, zoals onder meer reis- en verblijfskosten;
– vermeld in euro’s; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
5.3 BBN is te allen tijde gerechtigd één of meerdere voorschotten aan de Wederpartij in rekening te brengen, ook indien dit niet in een offerte of opdrachtbevestiging vermeld is.
5.4 De door BBN aangeboden prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende, prijsbepalende factoren, waaronder onder meer declaraties van derden.
5.5 Indien na de datum van de aanbieding c.q. tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de datum van levering van de dienst één of meer van deze kost-prijsbepalende factoren een wijziging ondergaat, is BBN gerechtigd de bij de aanbieding respectievelijk totstandkoming van de overeenkomst overeengekomen prijs te wijzigen en de nieuwe prijs aan de Wederpartij in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Nadat de wijziging van de prijs kan worden vastgesteld, zal BBN gerechtigd zijn de gewijzigde prijs te vorderen in het aantal termijnen waarin de oorspronkelijke prijs opeisbaar is.

6. Levertijden

6.1 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient BBN derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. De levertijd gaat in vanaf het in de overeenkomst overeengekomen tijdstip, mits het eventueel door BBN aan de Wederpartij in rekening gebrachte voorschot alsdan reeds door de Wederpartij is voldaan en voorts de gegevens, stukken en overige informatie die BBN naar haar oordeel nodig heeft voor het verrichten van de diensten tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze door of namens de Wederpartij aan BBN ter beschikking zijn gesteld.
6.2 De levering kan geschieden in gedeelten. De facturering zal alsdan eveneens in gedeelten plaatsvinden.
6.3 De Wederpartij is gehouden zijn medewerking te verlenen, opdat een tijdige levering door BBN mogelijk gemaakt wordt.
6.4 De levertijd wordt verlengd met de tijd gedurende welke BBN door een niet-toerekenbare tekortkoming verhinderd is de levering doorgang te doen vinden. Indien de levertijd wordt verlengd op basis van het hiervoor gestelde, is BBN vanwege de verlengde levertijd tot geen enkele schadeloosstelling gehouden.
6.5 Vertragingen in de levering als gevolg van achterstallige betalingen door de Wederpartij zijn geheel voor rekening en risico van de Wederpartij. De levertijd wordt bovendien verlengd met de periode(n) dat de levering op grond van (één of meerdere van) de gevallen als vermeld in de artikelen 12 en 13 van deze algemene voorwaarden wordt uitgesteld en/of opgeschort.

7. Kwaliteit en verrichting van de diensten, geheimhouding

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt normale kwaliteit geleverd en worden de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.
7.2 BBN is gehouden de diensten voldoende, deugdelijk en naar de bepalingen van de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst te verrichten, zij het dat BBN binnen de grenzen van deze verplichting zelf bepaalt op welke wijze de diensten worden verricht. Alle voor BBN uit de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst voortvloeiende verplichtingen zijn inspanningsverplichtingen.
7.3 BBN is te allen tijde gerechtigd de Opdracht uit te voeren c.q. te doen uitvoeren door (een) andere adviseur(s) dan de perso(o)n(en) die in eerste instantie zijn genoemd.
7.4 Indien de verrichting van de diensten dit naar het oordeel van BBN vereist, is BBN gerechtigd werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.
7.5 Indien de Wederpartij derden bij de uitvoering van de Opdracht wenst te betrekken, zal de Wederpartij deze derden uitsluitend benaderen na voorafgaande schriftelijke toestemming van BBN. BBN is gerechtigd aan haar toestemming voorwaarden te verbinden.
7.6 Partijen komen overeen dat alle informatie, waarvan zij over en weer in het kader van de uitvoering van de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst (kunnen) kennisnemen en die van vertrouwelijke aard is, dan wel waarvan partijen redelijkerwijs het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze geheimhoudingsverplichting is zowel gedurende de looptijd van de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst van toepassing, als daarna. Partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde voornoemde informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Partijen zullen deze informatie niet vrijgeven, in welke vorm dan ook, aan derden en niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst. Partijen zullen de in dit lid opgenomen geheimhoudingsverplichtingen eveneens opleggen aan hun personeelsleden en door hen ingeschakelde derden.
7.7 Data door opdrachtgever verstrekt zijn bij een Cloudprovider ondergebracht en staan derhalve niet alleen op lokale servers van BBN.
7.8 Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

8. Ter beschikkingstelling van informatie door Wederpartij

8.1 De Wederpartij is verplicht alle gegevens, stukken en overige informatie die BBN naar haar oordeel nodig heeft voor de verrichting van de diensten, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan BBN ter beschikking te stellen.
8.2 De Wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de in lid 1 van dit artikel bedoelde gegevens, stukken en overige informatie, ook wanneer deze van derden afkomstig zijn.
8.3 De Wederpartij is gehouden BBN per omgaande te informeren inzake gewijzigde of nieuwe feiten en omstandigheden die voor het door BBN verrichten van de diensten relevant kunnen zijn.
8.4 Indien en voor zover de Wederpartij dit aan BBN verzoekt, zal BBN voornoemde stukken nadat de Opdracht voltooid is aan de Wederpartij retourneren.
8.5 Alle extra kosten voortvloeiende uit de vertraging in de uitvoering van de door BBN verrichte diensten, welke zijn ontstaan door het niet, niet volledig, niet behoorlijk en/of niet tijdig aan BBN verstrekken van voornoemde gegevens, stukken en overige informatie, zijn volledig voor rekening en risico van de Wederpartij.
8.6 Op de door de wederpartij aan BBN beschikbaar gestelde persoonsgegevens zullen de regels, die gelden in het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van toepassing zijn. De wijze waarop door BBN met deze gegevens wordt omgegaan, zijn opgenomen in het Privacy Statement van BBN. Dit statement is u tegelijkertijd met de Algemene Voorwaarden ter beschikking gesteld en is tevens terug te vinden op website: www.bbnbusinessimprovement.nl.

9. Meer- en minderwerk

9.1 Door BBN vindt verrekening van meer- en minderwerk plaats ingeval van wijziging in de Opdracht dan wel in de voorwaarden van het verrichten van de diensten.
9.2 Indien tijdens het verrichten van de diensten blijkt dat deze diensten geheel of gedeeltelijk door een niet aan BBN te wijten oorzaak slechts gewijzigd kunnen worden verricht, zal BBN hierover met de Wederpartij in overleg treden. BBN wijst de Wederpartij tevens op de financiële consequenties daarvan. De overeengekomen gewijzigde verrichting van diensten wordt als meer- en/of minderwerk verrekend.
9.3 Wijzigingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel zullen schriftelijk worden overeengekomen.

10. Aansprakelijkheid van BBN

10.1 BBN aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door een niet toerekenbare tekortkoming niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
10.2 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst door BBN redelijkerwijs door de Wederpartij niet meer kan worden verlangd, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, watersnood, werkstaking, werkliedenuitsluiting, kortdurende of langdurige ziekte van adviseurs, personeelsgebrek, niet tijdige of niet behoorlijke verrichting van diensten door ingeschakelde derden, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen en invloeden betreffende het weer.
10.3 In geval van niet toerekenbare tekortkoming is BBN naar haar keuze gerechtigd, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te ontbinden. Indien de wederpartij BBN daartoe schriftelijk aanmaant, is BBN gehouden zich binnen vijf werkdagen ten aanzien van haar keuze uit te spreken.
10.4 Indien BBN bij het ontstaan van een haar niet toerekenbare tekortkoming reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan en/of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds verrichte diensten separaat te factureren, alsmede het deel van de diensten dat nog wel door BBN verricht kan worden, te verrichten en voorts separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden voornoemde facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
10.5 BBN is slechts jegens de Wederpartij aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan BBN toe te rekenen tekortkoming dan wel van een onrechtmatige daad van BBN, waarbij de aansprakelijkheid van BBN is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium (exclusief omzetbelasting) dat de Wederpartij aan BBN heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake de Opdracht waarop de schade veroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, echter met een maximum van € 50.000,00 (vijftigduizend euro). Bij een Opdracht met een doorlooptijd van meer dan 3 maanden is de aansprakelijkheid van BBN verder beperkt tot maximaal het honorarium dat voor, met de fouten verband houdende opdracht in de laatste 3 maanden voorafgaande aan die fouten aan Wederpartij in rekening is gebracht. Eén en ander met inachtneming van het hierna in lid 6 bepaalde.
10.6 De aansprakelijkheid van BBN is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat onder de ter zake van toepassing zijnde verzekering van BBN wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van BBN komt.
10.7 Tot vergoeding van overige schade, immateriële schade, indirecte schade, gevolgschade, bedrijfs- en/of stagnatieschade van de Wederpartij en/of van derden is BBN niet gehouden.
10.8 BBN is voorts niet aansprakelijk voor:
– bij de Wederpartij en/of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste en/of onvolledige gegevens, stukken of overige informatie door of wegens de Wederpartij aan BBN;
– het handelen of nalaten van (een) (de) eventueel door de Wederpartij ingeschakelde derde(n).
10.9 De Wederpartij is verplicht BBN schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door BBN ten behoeve van de Wederpartij verrichte diensten.
10.10 De beperking en uitsluiting van de aansprakelijkheid voortvloeiende uit de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing indien de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van BBN zelf.
10.11 BBN is te allen tijde gerechtigd de door de Wederpartij geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
10.12 De Wederpartij is verplicht, indien hij voornemens is BBN aansprakelijk te stellen, voorafgaande daaraan daarover met BBN overleg te plegen.

11. Reclames

11.1 Reclames betreffende de door BBN verrichte diensten dan wel betreffende de facturen van BBN dienen binnen 30 dagen nadat de diensten zijn verricht respectievelijk binnen 30 dagen na factuurdatum, dan wel binnen 30 dagen nadat het gebrek is ontdekt indien en voor zover de Wederpartij aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijze niet eerder kon ontdekken, schriftelijk aan BBN te worden gemeld, op straffe van verval van alle aanspraken ter zake.
11.2 Reclames geven de Wederpartij geen recht om zijn betaling op te schorten, dan wel geheel van betaling af te zien of met uitstaande posten te verrekenen.
11.3 Indien is gereclameerd met inachtneming van de in dit artikel vermelde bepalingen en de reclame gegrond is, zal BBN naar haar keuze, hetzij het in rekening gebrachte factuurbedrag aanpassen, hetzij overgaan tot het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van het gereclameerde deel van voornoemde diensten, dan wel geheel of gedeeltelijk de Opdracht niet (meer) uitvoeren tegen een restitutie naar evenredigheid van het door de Wederpartij reeds betaalde bedrag. Tot verdere schadevergoeding is BBN niet verplicht. Indirecte schade wordt nimmer vergoed.

12. Betaling

12.1 Tenzij schriftelijk in onderling overleg anders is overeengekomen, geschieden de betalingen van de voor de verrichting van de diensten overeengekomen prijzen binnen veertien dagen na factuurdatum.
12.2 Op prijswijzigingen zoals bedoeld in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is de in het vorige lid genoemde termijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
12.3 BBN is gerechtigd iedere gedeeltelijke levering te factureren. Ingeval een Opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd, is BBN gerechtigd voor de verrichte deellevering(en) betaling te vorderen alvorens de overige deellevering(en) te verrichten.
12.4 Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden ten kantore van BBN of op een door haar aan te wijzen rekening.
12.5 Alle de Wederpartij in rekening te brengen bedragen zullen bij overschrijding van enige in deze voorwaarden c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn(en) worden verhoogd met de wettelijke rente dan wel – indien sprake is van een handelsovereenkomst – de wettelijke handelsrente. Bij de berekening van de verschuldigde rente wordt een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend.
12.6 BBN is na verloop van één werkdag na de vervaldag als bedoeld in lid 1 van dit artikel zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde. De Wederpartij is alsdan aan BBN buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij BBN aanspraak maakt op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 300 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. De Wederpartij zal tevens gehouden zijn tot integrale vergoeding van de gerechtelijke kosten.
12.7 Indien de Wederpartij met de betaling jegens BBN in gebreke is, heeft deze het recht de (verdere) uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl – indien anders was overeengekomen – over de verdere levering contante betaling kan worden geëist. Voorgaande geldt nadrukkelijk ook indien de Wederpartij in gebreke is met de betaling van een voorschotnota.
12.8 Mochten vóór of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst naar het oordeel van BBN goede gronden aanwezig zijn om te twijfelen aan tijdige betaling door de Wederpartij, dan heeft BBN het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op haar verlangen en tot haar genoegen door de Wederpartij zekerheid is gesteld voor al hetgeen de Wederpartij aan BBN verschuldigd is of zal worden. In dit laatste geval kan BBN op straffe van onmiddellijke opeisbaarheid van de prijs van de reeds geleverde diensten en stopzetting van eventuele verdere leveringen van diensten, eveneens zekerheidstelling verlangen in de tijd, gelegen tussen levering en betaling.
12.9 De Wederpartij is jegens BBN gehouden tot de onder lid 8 bedoelde zekerheidstelling voor al hetgeen hij jegens BBN verschuldigd is of zal worden, ook indien BBN niet is overgegaan tot opschorting of stopzetting van haar leveringsprestaties. De kosten van juridische bijstand, betekeningskosten en dergelijke aan de zijde van BBN gevallen, komen hierbij steeds voor rekening van de Wederpartij.
12.10 Indien sprake is van een gezamenlijke Opdracht aan BBN, zijn de Wederpartijen voor zover de diensten ten behoeve van de gezamenlijke Wederpartijen zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factu(u)r(en).

13. Ontbinding en opschorting

13.1 In geval van ontbinding of opschorting van de overeenkomst door BBN ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van BBN, zal zij niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
13.2 Indien de Wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, welke voor hem uit enige met BBN gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van c.q. beslag onder de Wederpartij of bij het stilleggen of liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht van diens bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is BBN gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zulks zonder dat BBN tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de BBN verder toekomende rechten. Ingeval van faillissement of surséance van betaling van c.q. beslag onder de Wederpartij is de Wederpartij verplicht per omgaande aan de curator, bewindvoerder of beslaglegger te melden dat BBN op alle door haar gebruikte en/of vervaardigde werken, afbeeldingen, schema’s, modellen en beschrijvingen, prospectussen, catalogi, brochures, adviezen, rapporten, ontwerpen, alsmede alle overige projectmateriaal, gegevens en stukken, zowel in schriftelijke vorm als op enig digitaal medium weggeschreven, de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom heeft, tenzij BBN melding heeft gemaakt van een ander rechthebbende op één of meer van voornoemde goederen, alsmede dat (gegevens uit) voornoemde goederen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BBN geheel of gedeeltelijk aan derden mogen worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt, in enigerlei vorm en/of op enigerlei wijze verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, gekopieerd, openbaar worden gemaakt of geëxploiteerd, al dan niet met inschakeling van derden.

14. Vervaltermijn

14.1 Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Wederpartij uit welke hoofde ook jegens BBN in verband met het verrichten van werkzaamheden door BBN in ieder geval na één jaar na het moment waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Ten aanzien van de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst en van overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel zijn, verklaren partijen zich te onderwerpen aan het Nederlandse recht.
15.2 Alle geschillen, van welke aard dan ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één van de partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de aan deze algemene voorwaarden ten grondslag liggende overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn, tussen de Wederpartij en BBN mochten ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de bevoegde rechtbank waaronder BBN ressorteert.