Herstructurering

Verlieslatende startup kan door met gezonde onderdelen

Startup kan door met gezonde onderdelen

Situatie

Een agrarisch bedrijf met een lange en succesvolle historie is een aantal jaren geleden gestart met een innovatieve wijze van teelt. Zij ambieert een circulaire productie door een combinatie van traditionele buitenteelt, innovatieve binnenteelt, eigen stroomopwekking (middels zonnepanelen) en een biovergistingsinstallatie om de reststromen (eigen en die van haar afnemers) duurzaam te verwerken, de opgewekte CO2 te gebruiken voor de binnenteelt en groen gas te leveren voor huishoudens.

De startup wordt gefinancierd door een mix van bancaire financiering, provinciefonds en eigen middelen. Door het innovatieve karakter duurt het langer dan verwacht om een commercieel haalbare teelt te realiseren. Nadat dit eindelijk lijkt te lukken volgt de energiecrisis, waardoor de binnenteelt commercieel niet langer haalbaar is.

Doordat de gehele groep meegetekend heeft voor de bancaire financiering en de innovatieve tak niet zelfstandig aan haar verplichtingen kan voldoen, bedreigt de innovatie tak het voortbestaan van het gehele bedrijf.

Aanpak

Door de complexiteit van de financiering en BV-structuur, en het aantal betrokken partijen met verschillende belangen was het allereerst van belang om de huidige situatie helder in kaart te brengen. Daarnaast heeft BBN de belangen en (juridische) posities van de verschillende partijen in kaart gebracht. En gezocht naar een gezamenlijk doel voor alle partijen. Een bedrijfsbeëindiging zou namelijk een verlies betekenen voor alle betrokken partijen. De huisbankier en de provincie waren namelijk ook nog eens betrokken bij de gezonde bedrijfsonderdelen. De vraag was dan ook of en zo ja, hoe de verlieslatende startup separaat gezet zou kunnen worden om de gezonde onderdelen voort te kunnen zetten.

Resultaat

  • Uit de analyse van BBN bleek dat de gezonde bedrijfsonderdelen in staat waren om de bancaire financiering van de startup op zich te nemen. Hiervoor is een nieuwe financiering opgetuigd met de huisbankier met passende looptijden en voorwaarden. De zekerheden van de startup zijn hierbij vrijgegeven en weer beschikbaar voor aandeelhouders en provincie.
  • Aandeelhouders en provincie hebben bij de startup een debt-to-equity swap uitgevoerd. Hierdoor heeft de startup geen schulden meer en daardoor ook geen rente- en aflossingsverplichtingen meer. Daarnaast is het eigen vermogen verbeterd en zijn de activa weer ter vrije beschikking aan de nieuwe aandeelhouders.
  • De activiteiten van de startup zijn tijdelijk gestaakt, maar doordat er geen financieringslasten meer zijn, zijn de kosten van stilstand geminimaliseerd. Dit geeft de startup tijd en ruimte om nieuwe plannen te ontwikkelen om de innovatieve teelt in de toekomst weer op te starten.
“De cruciale vraag in deze case was of en zo ja, hoe de verlieslatende startup separaat gezet zou kunnen worden om de gezonde onderdelen voort te kunnen zetten. Onder meer door de activiteiten van de startup tijdelijk te staken, heeft de startup tijd en ruimte gekregen om nieuwe plannen te ontwikkelen om de innovatieve teelt in de toekomst weer op te starten.”
Bob Huuskes – partner BBN

CONTACT

Wilt u weten wat onze specialisten voor u kunnen betekenen? Stuur een mailtje naar [email protected] of neem direct contact op met een van onze partners. Wij helpen u graag.